dinsdag, 09 juni 2020 10:22

Uitnodiging Algemene Ledenvergadering juni 2020

De voor het voorjaar 2020 geplande ALV van Golfclub Ter Specke kan vanwege de coronabeperkingen geen doorgang vinden. Althans niet in de gebruikelijke vorm omdat we niet met veel mensen in 1 ruimte kunnen zitten.                                                                                                                               Statutair zijn we verplicht vóór 1 juli 2020 de jaarrekening vast te stellen.                                                                                                                                               Het voorstel is om een strikt formele vergadering te houden waarin enkel de jaarrekening van de golfclub wordt behandeld. U als lid wordt voor die vergadering gepland voor 22 juni 2020 uitgenodigd, maar het is niet de bedoeling dat u fysiek naar die vergadering toekomt. U wordt verzocht aan de voorzitter van Golfclub Ter Specke, mevrouw Maria van Ruiten,  volmacht te geven om in de vergadering de voorgelegde jaarrekening goed te keuren. Dit alles met als gegeven dat de kascommissie, bestaande uit de leden Jos Peltenburg en Nico Stuffers, hun kontrole-werkzaamheden inmiddels bijgaand hebben afgerond en de leden verzoeken om de jaarrekening 2019 van Golfclub Ter Specke te akkoorderen. In verband met de vertrouwelijkheid van de cijfers kunt u deze inzien door een verzoek te sturen naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. .Eventuele vragen kunt u indienen via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. . In het najaar van 2020 kunnen we hopelijk een fysieke ALV organiseren. Dan kunnen alle onderwerpen die onbesproken zijn gebleven alsnog aan de orde komen. Uiteraard wordt u via onze nieuwsbrief zoveel als mogelijk op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen. Het is om vele redenen jammer dat wij elkaar in juni niet kunnen treffen, maar het is niet anders. Om in de tussentijd toch aan onze formele verplichtingen te kunnen voldoen en onnodige kosten te vermijden, stellen wij deze gang van zaken voor. Onderstaand treft u de volmacht aan. Wilt u deze voor 16 juni a.s. retourneren via bijgevoegde antwoord per email aan Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Namens het bestuur van Golfclub Ter Specke

Leo Scholte, secretaris

 

Volmacht

Ondergetekende, de heer/mevrouw …………………………………..,

handelend als lid van Golfclub Ter Specke

geeft hierbij volmacht aan de voorzitter van Golfclub Ter Specke, mevrouw Maria van Ruiten, om in de op 22 juni 2020 te houden algemene ledenvergadering van Golfclub Ter Specke als volgt te stemmen (aankruisen wat van toepassing is):

  • Voor vaststelling van de opgestelde jaarrekening 2019
  • Tegen vaststelling van de opgestelde jaarrekening 2019

Getekend te ……………………………(plaats),   ………………… (datum).

Handtekening:

 

 

Aan de algemene leden vergadering van de golfclub Ter Specke.

V E R S L A G V A N D E K A S C O M M I S S I E 

Bij besluit van de algemene leden vergadering van 8 april 2019 zijn wij, Nico Stuffers en Jos Peltenburg leden van de vereniging benoemd in de kascommissie.

We hebben de rekening en verantwoording van de penningmeester over het boekjaar 2019 onderzocht.

Voor onze controle en onderzoek hebben wij op 15 februari 2020 het volledige jaarrapport van Golfbaan en Golfclub Ter Specke met toelichting van de penningmeester ontvangen.

Onze bevindingen zijn:

De controlevragen en administratieve toetsing hebben wij als gevolg van de Corona situatie eerste op 8 juni 2020 kunnen uitvoeren. Penningmeester Harry Woerde en bestuurslid Dick Faas gaven ons een gedetailleerd inzicht in de financiële situatie en administratie.

Specifieke controle hielden we onder andere op de grootste inkomsten post groot € 50.643,= t.w. de contributie van de leden.

We zagen de bankafschriften van de 2 bankrekeningen RABO en ING met als eindsaldo 31 december 2019, conform het gepresenteerde in de jaarcijfers.

We inspecteerden de administratie en dagelijkse registratie van de inkomsten van consumpties, greenfee’s en de uitgaven voor de verzamelpost kleine aanschaffingen en onderhoud. Deze zijn tot in detail in lijsten weergegeven -per periode inzichtelijk- en correct.

De financiële administratie wordt naar eer en geweten uitgevoerd door een grote inzet van de penningmeester, de heer Harry Woerde.

We adviseren de algemene ledenvergadering de penningmeester te dechargeren van zijn beleid en uitvoering van zijn taak over het boekjaar 2019. Geen applaus dit jaar wel een pluim van kascommissie leden.

Nico Stuffers en Jos Peltenburg d.d. 8 juni 2020

Get:

golfafslag


Copyright Golfclub Ter Specke © 2017 - 2022